Auteursrecht 

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Daimler Truck Nederland B.V. (hierna: DTNL), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69861935. DTNL is onderdeel van Daimler Truck AG en wereldwijd actief als aanbieder van diensten op het gebied van financiering, lease, verzekeringen en wagenparkbeheer.  

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Sommige internetsites van DTNL bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers. 

Producten en prijzen 

Na publicatie van pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor Nederland geldig. Bepaalde pagina’s kunnen ook typen en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met DTNL en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats. 

Handelsmerken 

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op de DTNL internetsites onder de handelsmerkrechten van Daimler Truck AG. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo’s en emblemen van DTNL. 

Licentierechten 

DTNL stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat Daimler Truck AG haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van Daimler Truck AG kunnen verlenen. 

Toekomstgerichte uitspraken  

Deze website kan toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van DTNL, bevatten. Indien op de website woorden/zinsneden als ‘voorzien’, ‘aannemen’, ‘veronderstellen’, ‘inschatten’, ‘verwachten’, ‘willen’, ‘kunnen’, ‘voornemen’, ‘ramen’, ‘zouden moeten’ en vergelijkbare uitdrukkingen voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer.  

Deze uitspraken zijn aan een aantal risico’s en onzekerheden onderhevig. Voorbeelden hiervan zijn:  

 • een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische situatie, in het bijzonder een daling van de vraag in onze belangrijkste afzetmarkten;  
 • een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de kredietmarkten en financiële markten;  
 • onontkoombare gebeurtenissen van overmacht, zoals natuurrampen, terreurdaden, politieke onrust, gewapende conflicten, arbeidsongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop, inkoop, productie of financieringsactiviteiten;  
 • veranderingen in de wisselkoersen en douanevoorschriften;  
 • een verandering in consumentengedrag naar kleinere en minder winstgevende voertuigen of een mogelijk verlies aan acceptatie van onze producten en diensten, waardoor onze mogelijkheden tot prijsstelling en benutting van productiecapaciteit worden aangetast;  
 • stijgingen van de prijzen van brandstof en grondstoffen;  
 • productieonderbrekingen door materiaaltekorten, stakingen van werknemers of faillissementen van leveranciers;  
 • een daling van de wederverkoopprijs voor tweedehands voertuigen;  
 • de succesvolle invoering van maatregelen voor kostenverlaging en verbetering van de efficiency;  
 • de zakelijke vooruitzichten van de ondernemingen waarin wij een substantieel aandelenbelang houden;  
 • de succesvolle invoering van strategische samenwerkingsverbanden en joint ventures;  
 • wijzigingen in wet en regelgeving en officiële richtlijnen, in het bijzonder met betrekking tot de uitstoot van voertuigen, brandstofverbruik en veiligheid;  
 • alsmede de afronding van lopende officiële onderzoeken of door de autoriteiten ingestelde onderzoeken en de uitkomst van lopende of eventuele toekomstige gerechtelijke procedures;  
 • en nadere risico’s en onzekerheden, waarvan enkele in het huidige Jaarverslag worden beschreven. 

Indien één van deze onzekerheden of onvoorspelbare factoren werkelijkheid wordt of indien de aannames die aan onze toekomstgerichte uitspraken ten grondslag liggen onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die met die uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd.  

We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie. 

Aansprakelijkheid 

De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De informatie vormt met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten. 

In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen wij u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. Wij bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die daar wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan. 

Informatie over beslechting online geschillen 

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. U vindt dit platform hier: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Geen garanties of verklaringen 

De informatie op deze internet site wordt door DTNL verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten. 

De beslechting van consumentengeschillen

DTNL zal niet deelnemen, en is niet verplicht tot deelname, aan geschillenbeslechtingsprocedures inzake de beslechting van consumentengeschillen. 

Voorrang 

De gebruiksvoorwaarden voor een digitale dienst hebben voorrang boven deze wettelijke kennisgevingen.  


Versie: april 2022